emocionalne potrebe

Zašto imamo probleme kada nam nisu zadovoljene temeljne emocionalne potrebe?

Temeljne emocionalne potrebe su osnovne psihološke potrebe koje svaki čovjek ima i koje su
posebno važne u djetinjstvu za zdrav emocionalni i psihološki razvoj. Kada ove potrebe nisu
zadovoljene, to može dovesti do razvoja disfunkcionalnih šema i obrazaca ponašanja koje mogu
trajati tokom cijelog života.
Evo ključnih temeljnih emocionalnih potreba i šta se dešava sa djetetom kada one nisu
zadovoljene:
Temeljne emocionalne potrebe

1. Potreba za osjećajem sigurnosti i stabilnosti:

o Opis: Djeca trebaju osjećaj sigurnosti i stabilnosti kroz pouzdane i konzistentne
odnose sa roditeljima ili starateljima.
o Posljedice nezadovoljenja: Djeca koja ne dobijaju ovu potrebu mogu razviti šeme
napuštanja, nestabilnih veza, i osjećaj nepovjerenja prema drugima.

2. Potreba za povezivanjem i pripadnošću:

o Opis: Djeca trebaju ljubav, pažnju i emocionalnu povezanost sa roditeljima,
porodicom i prijateljima.
o Posljedice nezadovoljenja: Nedostatak ove potrebe može dovesti do osjećaja
usamljenosti, izolacije, i emocionalne uskraćenosti.

3. Potreba za autonomijom i kompetencijom:

o Opis: Djeca trebaju razvijati osjećaj samostalnosti i kompetencije kroz podršku u
postizanju razvojnih zadataka i izazova.
o Posljedice nezadovoljenja: Djeca koja ne dobijaju ovu podršku mogu razviti
osećaj nesposobnosti, zavisnosti od drugih, i sumnju u sopstvene sposobnosti.

4. Potreba za samopoštovanjem i osjećajem vrijednosti:

o Opis: Djeca trebaju osjećaj da su cijenjena i da imaju vrijednost kao individue.
o Posljedice nezadovoljenja: Nedostatak ove potrebe može dovesti do niskog
samopoštovanja, osjećaja sramote, i percepcije vlastite defektnosti.

5. Potreba za realistično postavljenim granicama:

o Opis: Djeca trebaju jasne, dosljedne granice i pravila koja im pomažu da se
osjećaju sigurnima i razvijaju samodisciplinu.
o Posljedice nezadovoljenja: Djeca bez ovih granica mogu postati impulsivna,
neodgovorna, ili previše konformistička.
Posljedice nezadovoljenja temeljnih emocionalnih potreba

1. Razvoj disfunkcionalnih šema:

o Šeme su disfunkcionalni obrasci misli, emocija i ponašanja koji se razvijaju kao
odgovor na nezadovoljene potrebe. Primjeri uključuju šeme napuštanja,
emocionalne uskraćenosti, defektnosti/sramote, zavisnosti/nesposobnosti, i
drugih.

2. Emocionalne i psihološke posljedice:

o Anksioznost i depresija: Djeca mogu razviti hroničnu anksioznost, depresiju ili
druge emocionalne probleme.
o Problemi u odnosima: Odrasli koji nisu imali zadovoljene temeljne potrebe u
djetinjstvu mogu imati poteškoće u stvaranju i održavanju zdravih ljubavnih,
porodičnih i prijateljskoh odnosa.
o Nisko samopouzdanje: Djeca mogu razviti nisko samopouzdanje i sumnju u
sopstvene sposobnosti.

3. Ponašajni problemi:

o Impulsivnost: Nedostatak granica može dovesti do impulsivnog ponašanja i
problema s kontrolom impulsa.
o Povlačenje: Djeca koja se osjećaju emocionalno uskraćenima, mogu se povući iz
socijalnih situacija i postati izolovana.

4. Razvoj koping strategija:

o Neprilagođene strategije: Djeca mogu razviti nezdrave koping mehanizme kao što
su povlačenje, agresivno ponašanje, perfekcionizam, ili zavisnost od drugih.
Zadovoljavanje temeljnih emocionalnih potreba je ključno za zdrav emocionalni i psihološki
razvoj djeteta. Kada ove potrebe nisu zadovoljene, to može imati dugotrajne posljedice po
mentalno zdravlje i funkcionalnost u odrasloj dobi.
Psihoterapijski pristupi, kao što su šema terapija, mogu pomoći u identifikaciji i tretiranju ovih
disfunkcionalnih šema, omogućavajući odraslima da razviju zdravije obrasce ponašanja i
emocionalnih reakcija.

Scroll to Top